רשימת משתתפים

שם משפחהשם פרטימגדרשנת לידהאגודהמקצה
בלאי Solomon Wuvit יהודית female1975Freeמקצה 5 ק"מ תחרותי
ashkenazyyinonmale1971מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 10 ק"מ תחרותי
AzranHillafemale2004מכבי ת"א - נשיםמקצה 5 ק"מ תחרותי
RamAlonmale1995Igi's running club מקצה 5 ק"מ תחרותי
אבבהאדגהmale2004אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 5 ק"מ תחרותי
אבבהדגוmale2002אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 5 ק"מ תחרותי
אבורוניתfemale1973מקצה 10 ק"מ תחרותי
אבו שחאדהאחמדmale1984מקצה 10 ק"מ תחרותי
אבוהאיישמואלmale1996אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 10 ק"מ תחרותי
אבנינעםmale1970מקצה 10 ק"מ תחרותי
אבנת עמרי male1987מקצה 10 ק"מ תחרותי
אבקרתיראבmale2005אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 5 ק"מ תחרותי
אוחנהסימהfemale1967מקצה 5 ק"מ תחרותי
אוכמןאביב male2009אתלטי לידר ירושליםמקצה 5 ק"מ תחרותי
אופיר פוררהדרfemale1997מכ. תל אביבמקצה 5 ק"מ תחרותי
אורלביאירmale2005אתלטי לידר ירושליםמקצה 5 ק"מ תחרותי
אורפזגיאmale1974מקצה 5 ק"מ תחרותי
אחמדאדיבmale1995אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 10 ק"מ תחרותי
איינהואליmale1978מקצה 2 ק"מ תחרותי
איסמעילג'מאלmale1990אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 10 ק"מ תחרותי
איש רםעומרmale2005מקצה 5 ק"מ תחרותי
איש רםרועיmale2007מקצה 5 ק"מ תחרותי
אלמודרורmale2009אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 5 ק"מ תחרותי
אלעזריאלמוגmale2003מקצה 5 ק"מ תחרותי
אלפקילואיmale1995אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 10 ק"מ תחרותי
אלפרוביץדבmale1984רצים בחברותאמקצה 2 ק"מ תחרותי
אסייהיןיטאגסmale2009אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 5 ק"מ תחרותי
אראלאבי male1966מקצה 10 ק"מ תחרותי
אראלפנינהfemale1966מקצה 5 ק"מ תחרותי
ארבלאביבmale2001מקצה 5 ק"מ תחרותי
אתגרניריתfemale1984מקצה 5 ק"מ תחרותי
ביביטלmale1974רצי שפירמקצה 5 ק"מ תחרותי
ביטאואדיסוmale2001אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 5 ק"מ תחרותי
ביליקאלכסנדרmale1985מקצה 10 ק"מ תחרותי
ביסמוטרוניmale1968מקצה 5 ק"מ תחרותי
ביקאיהמנטאמרfemale1992אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 10 ק"מ תחרותי
בליןדניאלmale1974Igi's running club מקצה 10 ק"מ תחרותי
בן חמורניfemale2003מקצה 5 ק"מ תחרותי
בן עטרמוריהmale1993מקצה 5 ק"מ תחרותי
בנצורנועםmale2004אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 5 ק"מ תחרותי
בריאהרוןmale1982אחרמקצה 10 ק"מ תחרותי
בריקמןמאיהfemale1998אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 5 ק"מ תחרותי
גברהאייהוmale1995אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 10 ק"מ תחרותי
גברמסקאלמיכלfemale2008אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 5 ק"מ תחרותי
גואדהאדיסוmale2002אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 5 ק"מ תחרותי
גולדשטייןצלילfemale1991מקצה 5 ק"מ תחרותי
גינזבורגאילmale1969מקצה 10 ק"מ תחרותי
גליצקילאונידmale1983אחרמקצה 5 ק"מ תחרותי
גליצקירוניfemale1987מקצה 5 ק"מ תחרותי
גלסמןמתתיהוmale1981מקצה 10 ק"מ תחרותי
גפניאיתןmale1987סוללים יםמקצה 5 ק"מ תחרותי
דבוגובסקירעיהfemale1961קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
דביר חייםדוריתfemale1965מקצה 10 ק"מ תחרותי
דגןעיליmale2009אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 5 ק"מ תחרותי
דהןניסים שקדmale2005רצים בחברותאמקצה 5 ק"מ תחרותי
דורעידוmale2005אחרמקצה 5 ק"מ תחרותי
דמסיהאטקהmale2003אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 5 ק"מ תחרותי
דנינוליעוזmale1980קלאב 226מקצה 10 ק"מ תחרותי
דנינורחלfemale1958מקצה 5 ק"מ תחרותי
דרייזיןמתניהmale2002מקצה 5 ק"מ תחרותי
הבטסןצגאיmale1987אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 10 ק"מ תחרותי
הדגוהווןfemale2003אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 5 ק"מ תחרותי
הדרשולמיתfemale1977מקצה 10 ק"מ תחרותי
הונדהאביבmale2004מקצה 2 ק"מ תחרותי
הלר-גורמירבfemale1972Igi's running club מקצה 10 ק"מ תחרותי
הרטמןברוך יהודהmale2007מקצה 5 ק"מ תחרותי
הרטמןשניאורmale1982מקצה 5 ק"מ תחרותי
הרשקוביץיאירmale1989מקצה 2 ק"מ תחרותי
וובויואבmale1982מקצה 10 ק"מ תחרותי
ולדימירדבוגובסקיmale1965קרנות השוטריםמקצה 10 ק"מ תחרותי
זרגריחייםmale1960מועדון ארוחת הבוקר ירושליםמקצה 10 ק"מ תחרותי
חייםמרדכיmale1967מקצה 10 ק"מ תחרותי
טאקלהאיאצ'וmale2003אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 5 ק"מ תחרותי
טופזרועיmale1994אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 10 ק"מ תחרותי
טזרהאליmale1981מקצה 10 ק"מ תחרותי
טירנוברעידןmale2005רצים בחברותאמקצה 5 ק"מ תחרותי
טירנובררוניmale1976רצים בחברותאמקצה 5 ק"מ תחרותי
טספלסהיונאסmale2006אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 5 ק"מ תחרותי
טסרהבורטוקןfemale2001אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 5 ק"מ תחרותי
יהודה איילהדרבהmale2002אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 5 ק"מ תחרותי
יוסףלוריתfemale1975מקצה 5 ק"מ תחרותי
יוסףמליקmale1990אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 10 ק"מ תחרותי
יכיןאיילת טלfemale2005אתלטי לידר ירושליםמקצה 5 ק"מ תחרותי
יעקברוניתfemale1981Freeמקצה 2 ק"מ תחרותי
ירדאואנגודאייfemale2002אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 10 ק"מ תחרותי
ירושלמיליאתfemale1976Igi's running club מקצה 10 ק"מ תחרותי
ישראלאיציק male1961מקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןאדירmale1979אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 10 ק"מ תחרותי
כהןעמיתmale2004אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 5 ק"מ תחרותי
כהן ששוןאוריאלmale2004אחרמקצה 5 ק"מ תחרותי
כהנאאסףmale1983מקצה 5 ק"מ תחרותי
כרמייובלmale1983אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 10 ק"מ תחרותי
כרמיןיהונתןmale2001מקצה 5 ק"מ תחרותי
לויאילןmale1982Igi's running club מקצה 10 ק"מ תחרותי
לוידביfemale1972מקצה 5 ק"מ תחרותי
ליטמנוביץדניאלmale1994מקצה 5 ק"מ תחרותי
לסרידודmale1978Freeמקצה 10 ק"מ תחרותי
מוזיקנטמנחםmale1984רצים בחברותאמקצה 10 ק"מ תחרותי
מור פלדאתיfemale1982מקצה 5 ק"מ תחרותי
מיכאליגבריאלmale1976Freeמקצה 10 ק"מ תחרותי
מספיןארגאוmale1990מקצה 5 ק"מ תחרותי
מקייטן שמלובניריתfemale1981מקצה 5 ק"מ תחרותי
מרוםנתיmale1974אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 10 ק"מ תחרותי
נוהבניmale1955הפועל רצים בעבודה שב"סמקצה 5 ק"מ תחרותי
ניימרקדודmale1982מקצה 2 ק"מ תחרותי
ניימרקמנדיmale1994רצים בחברותאמקצה 2 ק"מ תחרותי
נתןחנןmale1986מקצה 10 ק"מ תחרותי
סגלישיmale2004מקצה 5 ק"מ תחרותי
סולימנייוסיmale1965מקצה 2 ק"מ תחרותי
סטרגאובאנטהmale2002אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 10 ק"מ תחרותי
סטרגנואגניוmale2000אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 10 ק"מ תחרותי
סיוםFENTAHUN- פנטהוןmale1972מקצה 10 ק"מ תחרותי
עבדול-מג'ידג'מאלmale1993אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 10 ק"מ תחרותי
עין קניאלנאורmale2000מקצה 10 ק"מ תחרותי
עירונינמרודmale1998מקצה 10 ק"מ תחרותי
פיאטקובסקימריהfemale1982מקצה 5 ק"מ תחרותי
פיאטקובסקיסטסmale1981מקצה 10 ק"מ תחרותי
פנחסוביעקב male1990מקצה 10 ק"מ תחרותי
פרז מרטינזרחלfemale1998הפועל אתלטי חולוןמקצה 5 ק"מ תחרותי
פרידמןאביבmale2007אתלטי לידר ירושליםמקצה 5 ק"מ תחרותי
צדיקעופרmale1962רצי מקווה ישראלמקצה 10 ק"מ תחרותי
צלקוביץאריאלmale1983מקצה 10 ק"מ תחרותי
צרפתיעמיתmale1987אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 10 ק"מ תחרותי
קאסהתשגרmale2002אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 5 ק"מ תחרותי
קברטה בייליmale1990מקצה 10 ק"מ תחרותי
קוינטתמרfemale2005אתלטי לידר ירושליםמקצה 5 ק"מ תחרותי
קומאאמירmale1969מקצה 10 ק"מ תחרותי
קומאעמיתfemale2001אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 5 ק"מ תחרותי
קומאשריתfemale1974מקצה 10 ק"מ תחרותי
קישלנסקיאוריתfemale1989רצי השפלהמקצה 5 ק"מ תחרותי
קפלןיותםmale1993אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 10 ק"מ תחרותי
קריסיאלעדmale2005אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 5 ק"מ תחרותי
רגבשמוליקmale1969Igi's running club מקצה 10 ק"מ תחרותי
רוטרומיכלfemale1987Igi's running club מקצה 10 ק"מ תחרותי
רחמיםקרןfemale1985מקצה 5 ק"מ תחרותי
שגברוןmale2000מקצה 5 ק"מ תחרותי
שחורירןmale1957מקצה 5 ק"מ תחרותי
שמואלליזfemale1974מקצה 5 ק"מ תחרותי
שמואלשחרmale1998מקצה 5 ק"מ תחרותי
שפיראאסףmale1994אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 10 ק"מ תחרותי
תובלדבירmale1995אתלטי הסמטה ד. ת"אמקצה 10 ק"מ תחרותי

:שותפים לדרך

לוגו מרכז הפועל
לוגו קק
wilding
לוגו עיריית קריית מלאכי מחלקת ספורט
לוגו רצי הסמטה
דוגלה
BIG KASTINA
אלטשולר שחם